Jak możemy przeczytać w materiałach udostępnianych przez Polski Fundusz Rozwoju „Tarcza Antykryzysowa przewiduje w swoim filarze „Finansowanie Przedsiębiorstw” – zapewnienie wsparcia finansowego poprzez szeroko rozumiane udostępnienie kapitału przez Polski Fundusz Rozwoju. Mając na uwadze obecne prognozy makroekonomiczne zakładające spadek PKB w 2 kwartale 2020 r. w Unii Europejskiej oraz Polsce o co najmniej 10% oraz silny spadek PKB w całym 2020 r., niezbędne jest znaczące zaangażowanie środków w ramach Programu. Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce nie posiadają – w przeciwieństwie do bogatszych krajów Unii Europejskiej – istotnego kapitału i buforów finansowych, co skutkuje zagrożeniem dla utraty płynności finansowej w bardzo krótkim okresie. Z tego też powodu, Tarcza Finansowa powinna mieć istotny komponent pomocy bezzwrotnej oraz powinna być wdrożona niezwłocznie i w znaczącej skali, adekwatnej do szacowanej utraty dochodów przedsiębiorstw na skutek epidemii COVID-19” (więcej).

Z powyższego wynika, że istotną instrumentów przewidzianych w tzw. Tarczy finansowej miała być ich bezzwrotność. Rzeczywistość okazuje się jednak inna bowiem gdy wczytamy się w wiążące przedsiębiorcę składającego wniosek o subwencję finansową dokumenty (umowa, regulamin) to okazuje się, że jednak zasadą jest obowiązek zwrotu pełnej kwoty subwencji, a dopiero zrealizowanie wszystkich dodatkowych wymogów o charakterze często czysto formalnym pozwoli nam uzyskać umorzenie do 75% uzyskanej kwoty subwencji.

Przechodząc do meritum to chcę uwypuklić, że mikroprzedsiębiorca będzie musiał zwrócić 100% w następujących przypadkach:

  1. w przypadku niezłożenia przez przedsiębiorcę we wskazanym terminie (dziesięciu dni roboczych od upływu 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty subwencj)  oświadczenia o rozliczeniu subwencji finansowej do PFR, w którym m.in. musi znajdować się oświadczenie potwierdzające średnią liczbę pracowników w okresie pełnych 12 miesięcy od końca miesiąca poprzedzającego dzień zawarcia niniejszej Umowy),
  2. po stwierdzeniu przez PFR nieprawdziwości informacji lub oświadczeń zawartych w umowie przygotowanej na podstawie wniosku przedsiębiorcy (choć warto wskazać, że PFR w takiej sytuacji może zdecydować ewentualnie o zwrocie części subwencji),
  3. w przypadku nie dostarczenia do Banku nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r. dokumentów potwierdzających, że osoba, która zaakceptowała umowę i złożyła oświadczenie woli jej zawarcia w imieniu przedsiębiorcy była uprawniona do reprezentowania przedsiębiorcy (w zależności od sytuacji: pełnomocnictwo, informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z KRS lub wyciąg z CEiDG), lub potwierdzenia przedsiębiorcy dokonania tych czynności w formie oświadczenia.
  4. w przypadku zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej  (w tym w razie zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej) przez przedsiębiorcę w każdym czasie w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji,
  5. w przypadku otwarcie likwidacji przedsiębiorcy (jeżeli dotyczy) w każdym czasie w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji,
  6. w przypadku otwarcie postępowania upadłościowego przedsiębiorcy w każdym czasie w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji,
  7. w przypadku otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego przedsiębiorcy w każdym czasie w ciągu 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji.

Mikroprzedsiębiorca będzie musiał zwrócić 50% w przypadku prowadzenia w sposób ciągły działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji i przy równoczesnym zredukowaniu zatrudnienia o więcej jak o 50% w stosunku do stanu zatrudnienia (z wyłączeniem właściciela) na koniec miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku o udzielenie subwencji.

Kolejny wariant to taki, że Mikroprzedsiębiorca będzie musiał zwrócić pomiędzy 25% a 50% w przypadku prowadzenia w sposób ciągły działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji i przy równoczesnym zredukowania średniego zatrudnienia o nie więcej jak o 50% w stosunku do stanu zatrudnienia (z wyłączeniem właściciela) na koniec miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku o udzielenie subwencji .

Z kolei Mikroprzedsiębiorca będzie musiał zwrócić tylko 25 % w przypadku prowadzenia w sposób ciągły działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy od dnia przyznania subwencji przy równoczesnym nie zredukowaniu w żadnym stopniu średniego zatrudnienia w okresie 12 pełnych miesięcy kalendarzowych w stosunku do stanu zatrudnienia (z wyłączeniem właściciela) na koniec miesiąca kalendarzowego poprzedzającego datę złożenia wniosku o udzielenie subwencji (powinien zatem zostać albo ten samo poziom albo wyższy).

Jeżeli chciałbym przeczytać więcej o subwencji finansowej to przygotowany przez nas ebook jest dostępny do pobrania nieodpłatnie na tej stronie: link

Poza tym warto pamiętać jeszcze o tym, że nawet po otrzymaniu środków finansowych mogą ulec zmianie zasady gry bowiem PFR może jednostronnie zmienić treść regulaminu i wówczas jesteśmy związani nową treścią tego dokumentu po upływie 14 dni od wprowadzenia zmian. W związku z tym mikroprzedsiębiorco musisz uważać, aby za rok nie okazało się, że jednak przez kolejne 24 miesiące będziesz uiszczać raty tytułem spłaty 100% subwencji. Ewentualnie możesz zlecić komuś to, aby przypilnował ważne sprawy dla Ciebie za Ciebie tak abyś mógł skupić się na swojej działalności i na tym na czym się dobrze znasz.

***

zdjęcie: Alexas_Fotos z pixabay.com

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ