Polityka prywatności oraz inne informacje prawne

§1

https://startuplaw.pl/  („Serwis”) to serwis internetowy tworzony przez  Mateusza Tuńskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Mateusz Tuński z siedzibą w Brzegu („Autor”), który za pomocą tego Serwisu chce przybliżać użytkownikom tematy związane z polskim prawem (a czasami również międzynarodowym) prawa.

Dane kontaktowe  Autora: KANCELARIA ADWOKACKA MATEUSZ TUŃSKI (NIP 7471856885) pl. Zamkowy 5 lok. 4, 49-306 Brzeg.

§2

Materiały zawarte w Serwisie są zamieszczane przez Autora lub osoby, które uzyskały zgodę od Autora na publikację danej treści i mają one charakter ogólno-informacyjny, a w związku z tym nie należy ich traktować jako porady prawnej. Również odpowiedzi udzielane w komentarzach nie należy traktować jako porady prawne, albowiem jedynie dokładne zapoznanie się ze stanem faktycznym daje możliwość udzielenia takowej porady.

§3

Użytkownicy sieci Internet mogą umieszczać komentarze do treści zawartych w Serwisie, przy czym za niedozwolone uznaje się zamieszczanie treści mogących stanowić naruszenie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w szczególności:

– zawierających treści wulgarne,

– godzących w dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich,

– naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, w szczególności prawa autorskie albo chronione znaki towarowe,

– mogących stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz infrastruktury w oparciu o którą działa Serwis,

– zawierających reklamę albo inną formę promocji towaru, osoby albo usługi.

§4

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczane w Serwisie treści. W przypadku wystąpienia w stosunku do Autora przez osobę trzecią z roszczeniami z tytułu naruszenia jej praw przez treści umieszczone przez użytkownika, jest on (użytkownik) zobowiązany pokryć w pełnej wysokości powstałą z tego powodu szkodę wraz z kosztami obsługi prawnej.

§5

W przypadku pojawienia się podejrzenia niezgodności zamieszczonych przez użytkowników treści z powyższymi zasadami lub bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, Autor jest uprawniony do usunięcia tych treści. Sprzeciw od tej decyzji lub zastrzeżenia użytkownik może przesłać do Autora za pomocą formularza udostępnianego w ramach Serwisu.

§6

W przypadku uznania przez jakikolwiek podmiot, że komentarz użytkownika narusza jego lub innej osoby prawa, należy skontaktować się z Autorem w celu ustalenie dalszych działań w tym zakresie.

§7

Wykorzystanie fragmentu albo całości wpisu bądź też stworzenia na jego podstawie własnego opracowanie jest dozwolone pod warunkiem wskazania (w sposób łatwy do zidentyfikowania) autorstwa tekstu oraz informacji, że tekst pochodzi ze strony https://startuplaw.pl/.

§8

Zgoda z §7 nie dotyczy zdjęć oraz innych materiałów nie będących tekstami.

§9

Jeżeli w Serwisie zostaną udostępnione linki do stron należących do osób trzecich Autor nie odpowiada za treści na nich zawarte oraz ich dostępność.

§10

W przypadku powstania sporu prawem właściwym dla jego rozstrzygnięcia będzie prawo polskie, a sąd właściwy będzie ustalany wedle miejsca zamieszkania Autora, chyba że spór będzie dotyczyć konsumenta, wówczas właściwy do rozpoznania sprawy jest również sąd ustalony zgodnie z miejscem zamieszkania konsumenta.

§11

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności małe pliki tekstowe zawierające nazwę strony internetowej, numer oraz czas przechowywania. Pliki cookies są wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Przeznaczone są one do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Co istotne informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła, a co za tym idzie – strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

§12

Istnieje możliwość wyłączenia plików cookies poprzez zaznaczenie albo ustawienie odpowiedniego pola w swojej przeglądarce. I tak:

 1. w przeglądarce Mozilla Firefox należy wejść w menu „Narzędzia” wybrać „Opcje” i w nich zakładkę „Prywatność”.
 2. w przeglądarce Microsoft Internet Explorer należy wejść w menu „Narzędzia” wybrać „Opcje internetowe” i w nich zakładkę „Prywatność”.
 3. w przeglądarce Google Chrome należy wejść w „Dostosowywanie i kontrolowanie Google Chrome” (trzy poziome kreski w prawym górnym rogu przeglądarki) i wybrać zakładkę „Ustawienia”, następnie należy przejść do ustawień zaawansowanych, a tam kliknąć na „Ustawienia treści” przy Prywatności.
 4. w przeglądarce Opera należy wejść w „Ustawienia”, następnie w „Preferencje”, tam wybrać „Zaawansowane” i na końcu  „Ciasteczka”.
 5. w smartfonach oraz tabletach istnieją często inne zasady wyłączenia plików cookies dlatego warto zapoznać się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta urządzenia.

§13

Pliki cookies używane w Serwisie umożliwiają odpowiednią personalizację wyświetlanych na stronie informacji i zaprezentowanie treści dostosowanej do potrzeb użytkownika. Ciasteczka będą wykorzystywane jedynie w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania Serwisu, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji na Serwisie oraz do celów statystycznych. Powyższe prowadzi do podwyższania jakości Serwisu oraz dopasowania go do potrzeb odwiedzających. Należy zaznaczyć, że Autor nie będzie wykorzystywać Ciasteczek, aby kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty, maila czy telefonu.

§14

W ramach Serwisu stosowane są plików: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

 1. „sesyjne” pozostają w urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie muszą być one aktywne.
 2. „stałe” pozostają w urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku (modyfikacji tego czasu można dokonać w ustawieniach przeglądarki) albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Te pliki ułatwiają korzystanie z Serwisu poprzez np. zapamiętywanie rozdzielczości albo układu treści.

§15

W związku z tym, że od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) należy wskazać, że:

 1. Administratorem  danych osobowych jest Mateusz Tuński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka Mateusz Tuński z siedzibą w Brzegu
 2. Zgodnie z RODO użytkownikom Serwisu przysługuje prawo do: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 3. Zasady związane z realizacją uprawnień wymienionych powyżej zostały opisane  w art. 16 – 21 RODO.
 4. W ramach Serwisu zbierane są dane jedynie dla zgodnych z prawem celów oraz śą one przetwarza zgodnie z prawem. Dane są zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w trakcie odwiedzania Serwisu przez użytkowników w celu zapoznania się z prezentowanymi tam treściami, w celu wysłania wiadomości z wykorzystaniem formularza kontaktowego czy też w celu dodania komentarza w ramach Serwisu. W ramach Serwisu nie są przetwarzane szczególne kategorie danych osobowych.
 5. W ramach Serwisu zbierane są następujące dane osobowe użytkowników, o ile ci takowe podali: imię, nazwisko, nick (pseudonim), adres e-mail oraz adres IP. Dane te są zbierane i przetwarzane w celu realizacji usług udostępnionych w ramach Serwisu oraz w celach analitycznych i statystycznych.
 6. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez podmioty, z których usług korzystam przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na usług w ramach Serwisu (m.in. Google LLC z uwagi na wykorzystywanie poczty Gmail oraz Google Analitics). Wszystkie podmioty, które uzyskują prawo do przetwarzanie danych osobowych użytkowników zapewniają stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.
 7. Przetwarzanie danych osobowych będzie realizowane na podstawie zgody użytkownika lub w oparciu o uzasadniony interes administratora danych. W przypadku danych, które wymagają zgody, dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania zgody, przy czym nie krócej jak do momentu przedawnienia roszczeń, które użytkownik lub Autor mogliby uzyskać w związku z korzystaniem z Serwisu. W przypadku danych, które są przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes administratora danych i które nie wymagają dodatkowej zgody użytkownika dane osobowe są przetwarzane tak długu jak długo istnieje uzasadniony interes administratora danych lub do momentu sprzeciwienia się użytkownika, którego dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu (o ile prawo przyznaje mu takie uprawnienie).
 8. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo nawet uniemożliwić pełne korzystanie z usług dostępnych w Serwisie.

§15

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dn. 25.05.2018 r.

Facebook