Przyznam się, że z zaskoczeniem odebrałem informację, że prezydenci miast, burmistrzowie i wójtowie mieli przekazać Poczcie Polskiej S.A. nasze dane osobowe zapisane na spisach wyborców (wbrew twierdzeniom wielu nie wszystkie zgromadzone już tam dane posiadała wcześniej Poczta Polska S.A. albowiem nie wiedziała w jakim miejscu dokładnie głosuję, a zatem nie wiedziała gdzie dokładnie korzystam z przysługującego mi czynnego prawa wyborczego). Owe zaskoczenie wynikało z tego, że podzielam poglądy wielu wybitnych prawników specjalizujących się w prawie ochrony danych osobowych (np. adwokata dr Pawła Litwińskiego), że żądanie przekazania danych Poczcie Polskiej S.A. było mówiąc delikatnie nie na miejscu bowiem brak było ku temu podstaw prawnych.

Kiedy już zrobiło się głośno i wiele osób wyraziło jednoznacznie swój sprzeciw co do tego typu żądań to nagle okazało się, że tak naprawdę to w noc kiedy Poczta Polska S.A. kierowała tajemniczą wiadomość do naszych włodarzy miast to tak naprawdę posiadała już dane osobowe obywateli umożliwiające przygotowanie pakietów wyborczych albowiem dane te zostały przekazane przez Ministerstwo Cyfryzacji, a dokładnie przekazano Poczcie Polskiej S.A. dane z rejestru PESEL. Powyższe poważnie zaniepokoiło kluczowy organ na poziomie europejskim odpowiedzialny za ochronę danych osobowych. Europejski Inspektor Ochrony Danych dr Wojciech Wiewiórowski zwrócił się z zapytaniem do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o to jak jego urząd zagwarantował bezpieczeństwo danych osobowych Polaków (zdaniem dr Wiewiórskiego nie było podstaw do przekazania Poczcie Polskiej danych z rejestru PESEL).

Chcąc mieć pewność, że faktycznie moje dane osobowe potrzebne do przygotowania pakietów wyborczych zostały przekazane Poczcie Polskiej S.A. przygotowałem i następnie wysłałem stosowne pisma do Burmistrza Miasta Brzeg, Ministra Cyfryzacji jak również do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Poczcie Polskiej S.A.

Gdybyście byli zainteresowani to poniżej treść wysłanych przeze mnie pism.

Wyrażam zgodę na kopiowanie i dostosowywanie treści w zakresie potrzebnym do tego, abyście również i Wy mogli uzyskać jakże ważne informacje dotyczące tego czy rzeczywiście doszło do naruszenia naszych praw związanych z ochroną  danych osobowych.


WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 t.j.) wnoszę o udzielenie mi w formie elektronicznej informacji czy przekazano dane osobowe znajdujące się w przygotowanym przez Urząd Miasta w Brzegu spisie wyborców lub w rejestrze mieszkańców Poczcie Polskiej S.A.?

W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie wnoszę także o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

– kiedy powyższe dane osobowe zostały przekazane Poczcie Polskiej S.A.?,
– na jakiej podstawie prawnej powyższe dane osobowe zostały przekazane Poczcie Polskiej S.A.?,
– w jaki sposób przekazano powyższe dane osobowe Poczcie Polskiej S.A.?,
– w jakim celu przekazano powyższe dane osobowe Poczcie Polskiej S.A.?,
– kto ustalił zakres danych osobowych, które zostały przekazane Poczcie Polskiej S.A.?,
jakie konkretne dane osobowe lub kategorie danych osobowych przekazano Poczcie Polskiej S.A.?,
– jaka osoba dokładnie przekazała powyższe dane osobowe oraz na czyje polecenie?,
– w jaki sposób zabezpieczono przekazywane dane osobowe przed ich nieuprawnionym zmodyfikowaniem lub usunięciem, a także przed dostępem do nich przez osoby nieuprawnione?,
– kto ocenił proces przekazania powyższych danych osobowych Poczcie Polskiej S.A. z perspektywy ryzyka, jakie on generuje?

W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na wskazane w pierwszym akapicie pytanie wnoszę o udzielenie informacji czy zamierza Pan lub upoważniona przez Pana osoba przekazać dane osobowe znajdujące się w spisie wyborców lub rejestrze mieszkańców Poczcie Polskiej S.A. przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., a jeżeli tak to w jakim celu, na jakiej podstawie prawnej i w jakim zakresie?


WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2019.1429 t.j.) wnoszę o udzielenie mi w formie elektronicznej  informacji czy Ministerstwo Cyfryzacji przekazało dane osobowe znajdujące się w rejestrze PESEL Poczcie Polskiej S.A.?

W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie wnoszę także o wskazanie:

– jakie dokładnie dane osobowe zostały przekazane Poczcie Polskiej S.A.?
– kiedy powyższe dane osobowe zostały przekazane Poczcie Polskiej S.A.?,
na jakiej podstawie prawnej powyższe dane osobowe zostały przekazane Poczcie Polskiej S.A.?,
– w jakim celu przekazano powyższe dane osobowe Poczcie Polskiej S.A.?,
– w jaki sposób przekazano powyższe dane osobowe Poczcie Polskiej S.A.?,
– jaka osoba dokładnie przekazała powyższe dane osobowe oraz na czyje polecenie?,
– w jaki sposób zabezpieczono przekazywane dane osobowe przed nieuprawnionym zmodyfikowaniem lub usunięciem, a także przed dostępem do nich przez osoby nieuprawnione oraz przed ich wykorzystaniem z naruszeniem prawa?,
– kto ocenił proces przekazania powyższych danych Poczcie Polskiej S.A. z perspektywy ryzyka, jakie on generuje?
– kiedy została zawarta z Pocztą Polską S.A. umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych albo inna umowa dotycząca danych osobowych zapisanych w rejestrze PESEL?

W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na wskazane w pierwszym akapicie pytanie wnoszę o udzielenie informacji czy zamierza Pan lub upoważniona przez Pana osoba przekazać dane osobowe znajdujące się w rejestrze PESEL Poczcie Polskiej S.A. przed przyjęciem ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., a jeżeli tak to w jakim celu, w jakim zakresie oraz na jakiej podstawie prawnej?


WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI

Na podstawie art. 15 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ROZPORZĄDZENIE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz.U.UE.L.2016.119.1; dalej jako „RODO”) wnoszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

– jakie kategorie moich danych osobowych są przetwarzane przez Pocztę Polską S.A.?,
– jakie są cele przetwarzania moich danych osobowych przez Pocztę Polską S.A?,
– w jaki sposób Poczta Polska S.A. uzyskała moje dane osobowe?,
– czy i jeżeli tak to kiedy Poczta Polska S.A. uzyskała moje dane osobowe zapisane na liście wyborców?,
– czy i jeżeli tak to kiedy Poczta Polska S.A. uzyskała moje dane osobowe zapisane w rejestrze mieszkańców Miasta Brzeg?,
– czy i jeżeli tak to kiedy Poczta Polska S.A. uzyskała moje dane osobowe zapisane w rejestrze PESEL?,
– kto i w jakim zakresie przekazał Poczcie Polskiej S.A. moje dane osobowe zapisane na liście wyborców, w rejestrze mieszkańców i/lub w rejestrze PESEL?,
– jakie formy zabezpieczeń (w szczególności dotyczy to zabezpieczeń przed dostępem do danych przez osoby nieuprawnione oraz przed bezprawnym wykorzystaniem danych osobowych) zastosowano przy przekazywaniu Poczcie Polskiej S.A. moich danych osobowych zapisanych na liście wyborców, w rejestrze mieszkańców i/lub w rejestrze PESEL?,
– w jaki sposób aktualnie są przez Pocztę Polską S.A. moje dane osobowe, w szczególności w jakie zabezpieczenia zastosowano, aby do danych osobowych dostępu nie miały osoby nieuprawnione oraz aby moje dane osobowe nie mogły zostać wykorzystane z naruszeniem prawa?,
– w jakim zakresie Poczta Polska S.A. korzysta z zautomatyzowanego przetwarzania moich danych osobowych, w tym z ich profilowania?
– kto jest lub kto będzie odbiorcą moich danych osobowych znajdujących się na liście wyborców, w rejestrze mieszkańców i/lub w rejestrze PESEL, które to dane są przetwarzane przez Pocztę Polską S.A.?
– jaki jest planowany okres przechowywania moich danych osobowych zapisanych na liście wyborców, w rejestrze mieszkańców i/lub w rejestrze PESEL, które to dane są przetwarzane przez Pocztę Polską S.A.?
– czy moje dane osobowe przetwarzane przez Pocztę Polską S.A. są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Odpowiedzi na powyższe pytania proszę przesłać na adres email:

 

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ