Zgodnie art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002.144.1204) czynem nieuczciwej konkurencji jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.  Mamy tutaj wykorzystany zwrot „w szczególności”, a zatem poza pocztą elektroniczną będą tutaj zakwalifikowane również inne środki przekazu jak np. wiadomości SMS. Dodatkowo w art. 24 tej ustawy ustalono, że przesyłanie niezamówionej informacji handlowej stanowi wykroczenie, zagrożone karą grzywny. Jest ono ścigane na wniosek pokrzywdzonego.

Można zadać sobie w związku z tym pytanie: co to znaczy „ informacja handlowa” ?

 

Odpowiedz znajdziemy bez problemu w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a dokładnie w art. 2 pkt 2, stanowiącym implementację art. 2 lit. fdyrektywy 2000/31/WE o handlu elektronicznym. Zgodni z tym artykułem przez pojęcie informacji handlowej rozumie się informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód.

 

Jak zatem uniknąć negatywnych konsekwencji związanych z przesyłaniem informacji handlowych ?

 

Odpowiedz jest oczywista – należy uzyskać zgodę od użytkownika. Przy okazji uzyskiwania tej zgody należy pamiętać o tym, że nie można łączyć w jednym punkcie zgody na przetwarzanie danych osobowych ze zgodą na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

 

Przechodząc do kwestii zgody, to co do zasady zgoda użytkownika może być wyrażona skutecznie tylko po wywiązaniu się przez administratora danych z obowiązku informacyjnego o którym mowa w art. 24 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Dz.U.2002.101.926). Dlatego też zgoda obejmuje tylko to o czym osoba została poinformowana.

 

Warto zwrócić uwagę na stanowisko Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (decyzja z 14 lipca 2000 r., GI-DP-DEC-44/2000/680, www.giodo.gov.pl), w którym wyraził on pogląd, że osoba, której dane dotyczą, nie może skutecznie udzielić zgody, jeżeli administrator posługuje się internetowym formularzem zgłoszeniowym, obejmującym postanowienie o jednoczesnym wyrażeniu zgody w różnych celach i udostępnianiu osobom trzecim. Osoba zainteresowana musi mieć możliwość odrębnego wyrażania zgody na przetwarzanie danych w każdym ze wskazanych przez administratora danych celów, a także odrębnego wyrażenia zgody na udostępnianie danych osobom trzecim przez administratora. Takie stanowisko zostało też zaaprobowane przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 31 stycznia 2012r. (sygn. I OSKA 1317/11, Lex 1103556), w którym stwierdzono m.in.  iż rozbicie klauzul związanych z przetwarzaniem danych osobowych jest w pełni uzasadnione, albowiem stanowi  gwarancję ochrony bezpieczeństwa w publicznych sieciach łączności  oraz zapewnia pewność, że prywatność użytkowników nie zostanie zagrożona.

 

Należy także zauważyć, że zgoda może obejmować przetwarzanie danych osobowych jedynie w zakresie wyznaczonym zasadą adekwatności. W związki z tym zgody uzyskane przez administratorów danych na przetwarzanie danych w zakresie szerszym niż wyznaczony zasadą adekwatności nie będą skuteczne. Warto również zwrócić uwagę, że osoba, której dane dotyczą, może udzielić zgody w zakresie węższym niż zakres wszystkich danych adekwatnych do celu przetwarzania. Takie stanowisko użytkownika jak najbardziej wiąże administratora danych.  W związku z tym należy stwierdzić, że w interesie administratora danych leży doprecyzowanie zakresu zgody na przetwarzanie danych osobowych, np. przez stosowanie pisemnych wzorów zgody. Dzięki temu będzie on mógł łatwo wykazać, że legalnie przetwarza dane osobowe.

BRAK KOMENTARZY

ZOSTAW ODPOWIEDŹ